Obvestilo strankam

Obvestilo stranki v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1)

Na podlagi 551. člena v povezavi s 545., 550., in 553. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015, Uradni list RS, št. 9/2019 (v nadaljevanju ZZavar-1)) in z željo po zaščiti vaših interesov kot zavarovalca vas obveščamo:

 • Zavarovalni posrednik Jurij Mravlja imam veljavno dovoljenje z opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobi od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 30220-1876/04-4, dne 3. 11. 2004 in je na vpogled v registru na www.a-zn.si
 • Zavarovalna posrednica Marija Hafner imam veljavno dovoljenje z opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobil od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 40110-0089/09-4, dne 14. 1. 2009 in je na vpogled v registru na www.a-zn.si
 • Zavarovalna posrednica Polona Hvasti Nograšek imam veljavn dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki se ga pridobila od Agencije za zavarovalni nadzor pod številk 40110-311/2017-2, z dne 12. 9. 2017 in je na vpogled v registru na www.a-zn.si
 • Zavarovalni posrednik Miha Javornik imam veljavno dovoljenje z opravljanje zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobil o Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 40110-0408/2013-4, dne 12. 3. 2013 in je na vpogled v registru na www.a-zn.si
 • Zavarovalna posrednica Alenka Trnek imam veljavno dovoljenje z opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobil od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 40110-475/2019-4, dne 26. 6. 2019 in je na vpogled v registru na www.azn.si

V skladu s 545. člena izjavljamo da:

 • imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s podjetjem Sipos posredovanj zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka (Sipos d.o.o.), na podlagi katere opravljamo posle zavarovalnega posredovanja, in k ima veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalneg posredovanja s številko 30220-229/06-4, pridobljenega dne 1. 3 2006 in je na vpogled v registru zavarovalno posredniških družb n www.a-zn.si
 • ima Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofj Loka sklenjeno pogodbo o zavarovalnem posredovanju sklenjeno sledečimi zavarovalnicami:
  • Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d. , Ljubljanska cest 3a, 6503 Koper
  • Allianz Hungaria Zrt., Budapest, Konves Kalman krt 48-52, 108 Budapest Hungary
  • Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allian zavarovalna podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
  • Arag SE – Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
  • Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Dunaj, Erg zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Šlandrova ulica 4, 123 Ljubljana – Črnuče
  • Generali zavarovalnica d. d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 100 Ljubljana
  • Sid – prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, Davčna ulic 1, 1000 Ljubljana
  • Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. , Vošnjakova ulic 2, 1000 Ljubljana
  • Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba d. d. , Cankarjeva ulic 3, 2000 Maribor
  • Zavarovalnica Triglav, d. d. , Miklošičeva cesta 19, 100 Ljubljana
 • Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Lok poslovno sodeluje z vsemi zavarovalnicami, ki opravljaj zavarovalne posle v Republiki Sloveniji in so na vpogled v registr na www.a-zn.si
 • niti zavarovalno posredniška družba niti zavarovalni posrednik nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal ve kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapital zavarovalnice
 • nobena zavarovalnica nima neposrednega ali posrednega deleža, ki b predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež kapitalu zavarovalno posredniške družbe
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264 4220 Škofja Loka nismo zavezani posredovati izključno pri sklepanj zavarovanja z eno zavarovalnico
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264 4220 Škofja Loka nismo upravičeni do posebne provizije (provizij za uspeh) oziroma do višje provizije za posredovanje pri določeni vrstah zavarovanj
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264 4220 Škofja Loka ne zagotavljamo svetovanje glede zavarovalneg produkta, ki se prodaja
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264 4220 Škofja Loka delujemo na podlagi provizije, ki je že zajeta zavarovani premiji in ne delujemo na podlag honorarja, ki bi ga plačal zavarovalec, kakršnegakoli drugeg plačila, vključno s katero koli ekonomsko koristjo, ki se ponud ali plača v zvezi z zavarovalno pogodbo ali kombinacijo našteti vrst plačil (razen, če ni s pisno pogodbo drugače urejeno)
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264 4220 Škofja Loka ne veže pogodbena obveznost za distribucij zavarovalnih produktov izključno z eno zavarovalnico ali ve zavarovalnic
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264 4220 Škofja Loka ne svetujemo glede sklenitve zavarovanja n podlagi 4. odstavka 545. člena ZZavar-1

V zavarovalno posredniški družbi Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o. s prizadevamo za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, d imamo v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni postopek za reševanj pritožb, ki ga povzemamo v nadaljevanju

 • stranka lahko pritožbo v zvezi z našim ravnanjem ustno al pisno naslovi na sedež Sipos d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofj Loka ali po elektronski pošti na sipos@sipos.si
 • ustne pritožbe bomo skušali rešiti takoj, če pa stranka žel pisni odgovor, se naredi zapisnik ustne pritožbe in se j obravnava kot pisno pritožbo
 • pritožbo bomo ustrezno obravnavali in vam pisno odgovorili najkrajšem možnem času (predvidoma v roku 15 dni, najkasneje p v roku 30 dni od prejema pritožbe)
 • o pritožbi se bo odločalo v skladu s internim Pravilnikom pritožbenem postopku.
 • če se z rešitvijo pritožbe stranka ne strinja, lahko posreduj pritožbo v reševanje na Evropski center za reševanje sporov Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana. ( www.ecdr.si)

 

Sv. Duh, 1. 7. 2019
SIPOS d.o.o.
Sv. Duh 264,
4220 Škofja Loka